Wszystkie kolumny gitarowe Buzzaro budowane s± ze sklejki brzozowej . Jest to najbardziej popularny materiaі do produkcji kolumn gitarowych i nie tylko. Sklejka brzozowa o grubo¶ci 18 mm zapewnia doskonaіe wіa¶ciwo¶ci akustyczne jak rуwnieї duї± sztywno¶ж i wytrzymaіo¶ж konstrukcji. Gіуwne ¶cianki kolumn і±czone s± ze sob± za pomoc± wczepуw palcowych (prostych z ang. "finger joints"), co zapewnia bardzo trwaіe i niezawodne poі±czenie oraz znacz±co poprawia wіa¶ciwo¶ci akustyczne obudowy.

Kolumny wykaсczane s± winylowym tolexem. Takim samym jaki stosowany jest przez ¶wiatowe firmy produkuj±ce wzmacniacze i kolumny gitarowe jak rуwnieї inny sprzкt muzyczny gdzie stosuje siк obicia typu - tolex .

Do wyboru s± oryginalne tolexy stosowane przez takie firmy jak: Marshall, Fender, Mesa Boogie, Vox, Orange jak rуwnieї wiele innych.

Tolex...
- Levant Black - Appelgreen - Boogie Black - Brown Aligator - Camouflage - Candy Green -
- Cocoa Purple - Cocoa Rot - Smooth Blonde - Levant Green - Levant Orange - Levant Red -
- Levant White - Navy Blue - Orange Basket - Panama Black -
- Regency Blue - Snakeskin Burgundy - Yellow Levant

Black Bronco
Apple Bronco
Black Taurus
Wine Taurus
Camouflage
Candy Green
Cocoa Purple
Cocoa Red
Vannilla Bronco
Emerald Bronco
Orange Bronco
Red Bronco
White Bronco
Navy Blue
Orange Nubtex
Cocoa Cream
Blue Bronco
Snake Red
Yellow Bronco
Fender Tweed
Silver Bronco
Cocoa Brown
White Snake
Black Alligator
Baby Blue
Western Black
Vanilla Taurus
Black Snake
Seafoam Green
Purple Bronco
Panama White
Panama Red
Panama Black
Jungle Storm
Country Western
Cocoa Coffe

Maskownice wykonywane s± z oryginalnych siatek tzw. grill cloth. Produkowane s± one z materiaіуw naturalnych jak rуwnieї tworzyw sztucznych lub teї najczк¶ciej stanowi± splot materiaіu sztucznego i naturalnego. Tym samym tworz±c niepowtarzalny design oraz zwiкkszon± wytrzymaіo¶ж na uszkodzenia mechaniczne.

Siatki na maskownice / grill cloth :
- Black Check - Black Tan - Black Stripes - Blue Matrix - Black Weave - Cream Stripes -
- Cream Weave - Fender Black - Fender Black White Silver - Oxblood - Turquoise - Marshall Black -
- Marshall Cane - Marshall Large Check - Rattan Cream - Rattan White - Salt&Pepper - White Cross -
- Salt&Pepper White - Silver Matrix -

Black Check
Gold Basket
Black Stripes
Blue Matrix
Black Weave
Cream Stripes
Cream Weave
Marshall Black
Fender B-W-S
Oxblood
Turquoise
Fender Black
Basket Weave
Large Check
Brown Stripes
Oxblood Gold
Salt&Pepper
White Cross
S&P White
Silver Matrix
Black Silver
1974X
Small Weave
Check Brown
White Stripes
Brown Stripes
Brown Bast
Ampeg Blue
Ampeg Silver
 

Pozostaіe elementy wykoсczeniowe:

Naroїniki... Wszystkie naroїniki s± wykonane ze stali. Dostкpne w trzech rodzajach i trzech kolorach (srebrny, czarny oraz zіoty > patrz zdjкcia poniїej)
Biza... Dostкpna w kilku kolorach . Najbardziej popularna jest jednak biaіa i zіota.
Їyіka... Klasyczna їyіka w kolorze zіotym. Stosowana gіуwnie przez takie firmy jak Marshall, Orange, Vox itp, oraz w konstrukcjach typu Custom np. w miejscu і±czenia dwуch rуїnych rodzai tolexu, b±dј teї jako element ozdobny kolumny gitarowej czy teї obudowy typu head.
R±czki... Dostкpnych jest kilka rodzai r±czek:
R±czki boczne typowo kolumnowe w dwуch rozmiarach - duїym (kolumny 112 i 212) i powiкkszonym (kolumny 412). Wykonane ze stali, malowane proszkowo na czarno.
R±czki boczne - case. Dostкpne s± w dwуch kolorach - czarnym oraz srebrnym (niklowane). Produkcji Adam Hall Germany.
R±czki paskowe - wzmocnione wewn±trz ta¶m± stalow±. Okucia w kolorze czarnym oraz srebrnym (niklowane). Produkcji Monacor.
Nуїki... Zazwyczaj s± to nуїki gumowe z metalow± podkіadk± o wysoko¶ci 10/15mm oraz szeroko¶ci 350mm. Dostкpne s± rуwnieї kуіka typu Fender mocowane w metalowych koіnierzach co umoїliwia szybki i іatwy montaї oraz demontaї kуіek.
Terminale... Terminale gіo¶nikowe wykonane s± ze stali, malowane proszkowo na czarno.
Gniazda Jack... Gniazda 1/4" angielskiej produkcji CLIFF.

Wszystkie kolumny maj± gіo¶niki montowane od wewn±trz (moїliwa jest rуwnieї opcja montaїu od zewn±trz). Gіo¶niki s± montowane za pomoc± ¶rub, ktуre s± przykrкcane do nakrкtek nabijanych w sklejkк od zewn±trz. Umoїliwia to pewny i niezawodny montaї gіo¶nika gitarowego w kolumnie jak rуwnieї jego ewentualn± wymianк.

       
   
 
statystyka