Witamy na stronie internetowej Buzzaro Custom Cabinets. Nasza firma zajmuje siк budow± najwyїszej jako¶ci kolumn gitarowych, obudуw typu head i combo a takїe wszelkimi przerуbkami, modernizacj± oraz renowacj± sprzкtu nagіa¶niaj±cego tj wzmacniaczy, kolumn itp.

W naszej ofercie znajduj± siк kolumny gitarowe w wersji Standard oraz Custom.

Kolumny gitarowe Standard wykonywane s± w kilku wersjach : 112 , 212 , 212 oversized oraz 412. Dodatkowo kolumny mog± wystкpowaж w opcji : streight / prosta (pochylony front jako dodatkowa opcja) lub slant / sko¶na w przypadku kolumn 412. W opcji Standard kolumny zaopatrzone s± w gіo¶niki Celestion Vintage 30.

Kolumny typu Custom Cabinet wykonywane s± pod konkretne zamуwienie. Przy takim zamуwieniu klient ma bardzo duїe pole do popisu jesli chodzi o design kolumny. Do wyboru s± takie detale jak: grubo¶ж sklejki, sposуb mocowania gіo¶nikуw, dzielony tyі kolumny, tolex, oryginalne siatki na maskownice / grill cloth, naroїniki, r±czki, kуіka kolumnowe, biza, їyіki wykoсczeniowe itp. Wszystkie d±stкpne akcesoria s± do wgl±du w zakіadce "Coverings"

W opcji Custom istnieje moїliwo¶ж zamontowania dowolnych gіo¶nikуw firm takich jak Celestion, Eminence, Jensen, Electro Voice, Tayden. Wszystkie gіo¶niki, ich paramtry oraz ogуlna charakterystyka zastaіy przedstawione w zakіadce "Speakers".

Firma Buzzaro Custom Cabinets oferuje rуwnieї obudowy head oraz combo. Obudowy wykonywane s± gіуwnie na zamуwienie, pod specyfikacjк klienta. Do budowy uїywamy dokіadnie takich samych komponentów jak przy kolumnach gitarowych.

Buzzaro Custom Cabinets
info@buzzarocabs.com

 
statystyka